16 LỢI ÍCH NIỆM DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM


1. Không còn tánh tham:

Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác chớ không có ý tước đoạt tài vật của người.

2. Không còn sân giận:

– Vì Bồ- tát sẽ giúp cho bạn có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn.

Có Từ bi bạn sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của người mà không sân.

– Có Trí Tuệ bạn sẽ hiểu được thế gian là vô thường, vạn vật là do duyên sanh, nên nó có đến hay mất đi bạn cũng không giận.

3. Không còn si mê:

– Vì Bồ- tát sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý duyên sanh, có hợp có tan, bạn sẽ không chấp trước hay luyến ái một người hay sự vật nào đó.

4. Không sợ mình bị đọa vào ba đường ác nữa:

– Khi bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn sẽ không sợ mình bị đọa vào ba đường ác, vì bạn đã đoạn trừ ba độc tham sân si

5. Không còn bị những bệnh nan y:

– Dù có mắc chứng bệnh nan y cùng vô số bệnh khác đi nữa, bạn cũng sẽ được khỏi. Vì trong Ngũ Bách Danh có tán thán đức hiệu Ngài:

– “Không bị chết vì bệnh ác triền thân”.

6. Không còn bất cứ, sự đau khổ nào nữa:

– Vì trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy:

– “ Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ- tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ- tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”

7. Cầu con trai hay, con gái chi cũng đều được toại ý:

– Sanh con trai có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chánh xinh đẹp. Vì trong Phẩm Phổ Môn Ngài Quán Thế Âm đã phát thệ nguyện đó.

8. Cảm thấy yên tâm trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào:

– Dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi nào.

– Vì năng lực của Bồ- tát sẽ che chở làm cho bạn cảm thấy vững lòng, do được năng lực này nên trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”.

9. Được phá trừ nghiệp chướng trọng tội:

– Giả sử như trong đời này bạn bị nghèo thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê…

– Do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại, nhờ vào bi nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của ngài, bạn sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Vì ngài có năng lực “Phá trừ các nghiệp chướng trọng tội”.

10. Được toại như sở nguyện:

Giả sử như trong đời này, vì nhu cầu sống, bạn cần cầu tiền của, nhà cửa, lợi lộc, công danh sự nghiệp v.v…

– Bạn cũng sẽ được toại ý, vì ngài có năng lực “Làm thỏa mãn các điều mong cầu”.

– Chẳng những thỏa mãn về giàu sang, danh lợi mà ngài còn phương tiện dẫn dắt bạn tu phước, tu tuệ. Vì bổn nguyện của ngài rốt ráo là muốn cho chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”.

11. Không còn chịu quả báo đau khổ trong các đường ác:

Bạn sẽ không còn, phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các khổ sanh già bệnh chết.

Vì trong Phẩm Phổ Môn Ngài có lập thệ nguyện :

– “Các loài trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già bệnh chết khổ, lần đều khiến dứt hết.”

12. Không sợ quỷ dữ, tà thần, tà thuật làm hại:

Bạn sẽ không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị võng lưỡng làm hại; những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn. Vì Bồ- tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các ngoại đạo.

13. Được Chư Thiên và các vị Thiện Thần bảo vệ:

Bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến. Vì Bồ- tát có uy đức rất lớn, có nhiều quyến thuộc là chư thiên, thiện thần, họ sẽ vì kính phục uy đức của Bồ- tát mà đến bảo vệ bạn.

14. Được sanh về trong cõi Phật mười phương:

Nếu bạn muốn sanh về bất cứ cõi Phật nào trong mười phương, bạn cũng sẽ được toại ý. Vì ngài có năng lực thần thông tự tại, bi nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh.

15. Giải oan gia thích khiết từ nhiều đời trước:

Bạn sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, oán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù bạn nữa. Vì ngài có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán” nghĩa là các oán thù thảy đều lui tan.

16. Được công đức vô lượng:

Hoặc giả là bạn nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, công đức sẽ không luống mất, sau này nhờ đó mà bạn sẽ không bị khổ não nơi các cõi.

Vì trong phẩm Phổ Môn có nói:

“Văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ”.


Xin thường niệm:

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?