Đại lễ Rằm tháng Giêng theo truyền thống Phật giáo


Đại lễ Rằm tháng Giêng theo truyền thống Phật giáo mang hai ý nghĩa:

1. Là ngày kỷ niệm ngày đức Phật thuyết Kinh Giải Thoát Giáo tại Thánh Hội Tăng Già.

2. Là ngày kỷ niệm đánh dấu ngày đức Phật công bố Giáo Pháp đã được thiết lập vững vàng và Ngài sẽ viên tịch trong ba tháng nữa.

Những ngày này tất cả chư Phật, chư Bồ-Tát, chư Thiên, Thần Thánh đều giáng hạ để chứng minh sự làm thiện ác của người nhân gian. Vì thế, nếu ngày này ăn chay, niệm Phật, làm việc công đức như in ấn Kinh điển, cúng dường những kẻ nghèo khó, cúng dường chư Tăng Ni giữ giới, hoằng pháp lợi sinh, tu bổ chùa chiền bị hư hoại v.v…thì sẽ được các Ngài chứng minh gia trì ủng hộ cho mọi nghiệp chướng, phiền não, tai ách trong năm được tiêu trừ, an lành phước đức thêm lớn!

Xin chúc quý Phật tử thành công trong lễ Cầu An này và nguyện cầu chư Phật, chư Bồ-Tát, chư Thiên Thần Thánh gia trì ủng hộ, bảo vệ chở che cho nhà nhà được an lành.

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện từ-bi thường gia hộ.
Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
Nam mô A-Di-Đà Phật.


Nam mô Dược-Sư Lưu-Ly Quang-Vương Phật.

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?